top of page
VERBONDSGEMEENSCHAP

VERBONDSGEMEENSCHAP

CHARISMATISCH

CHARISMATISCH

DIENSTBAARHEID

DIENSTBAARHEID

DISCIPLESHAP

DISCIPLESHAP

MISSIE

MISSIE

INTERGENERATIONEEL

INTERGENERATIONEEL

KATHOLIEK & EUCUMENISCH

KATHOLIEK & EUCUMENISCH

onze
WAARDEN

1. VERBONDSGEMEENSCHAP
Bouwen aan een christelijke gemeenschap

 

God heeft ons geroepen om een gemeenschap te vormen, dit is meer dan een opeenvolging van activiteiten, maar een manier van leven.

 

We geloven dat het leven als Christen pas echt vorm krijgt wanneer het beleefd wordt in de context van een christelijke gemeenschap.

 

Wanneer we mensen uitnodigen om onze manier van leven te leren kennen, moedigen we hen dus tegelijkertijd ook aan om God te vragen waartoe Hij hen roept: roept hij hen tot onze gemeenschap of tot een andere gemeenschap?

 

2. CHARISMATISCH
De gaven van de Heilige Geest aanmoedigen

 

Onze oorsprong ligt in de charismatische vernieuwing van de Katholieke kerk. We waren gedurende enkele jaren een thuis voor het bureau voor internationale katholieke charismatische vernieuwing voor het verhuisde naar Rome.

 

We geloven in het werk van de Heilige Geest in de wereld van vandaag en we zoeken Zijn gaven, Zijn vruchten en Zijn tussenkomsten in ons leven.

Dit is weerspiegeld in onze charismatische lofprijzing en onze manier van evangeliseren: we proberen mensen te helpen om tot een ontmoeting te komen met “Gods liefde in ons hart uitgegoten door de Heilige Geest, die ons gegeven is” (Rom.5:5).

3. DIENSTBAARHEID
Elkaar dienen

 

De fundamentele oproep die Jezus zijn leerlingen gaf, is ook fundamenteel voor ons als gemeenschap: verloochen jezelf en neem je kruis op. We willen onze Heer zelf weerspiegelen als dienaren van elkaar en door samen een dienstbaar volk te zijn voor de wereld om ons heen.

 

Wij geloven dat onze gemeenschap pas een "gezond lichaam" kan zijn wanneer ieder zijn of haar steentje bijdraagt. Geen enkele dienst is belangrijker dan een andere, maar ze spelen allemaal een belangrijke rol in het geheel.

 

We helpen mensen om een passende dienst te vinden. Voor sommigen is dat misschien een praktische of organisatorische dienst, voor anderen meer in het zorgen voor mensen, pastoraal of praktisch, voor nog anderen in verkondiging, onderricht of lofprijzing.

 

Het is in elk geval niet de bedoeling om al onze gaven maximaal te gebruiken, maar om trouw te dienen daar waar er een nood is, steeds bereid om ons eigen welzijn of onze eigen zorgen aan de kant te schuiven.

1. Verbondsgemeenchap
2. Charismatisch
3. Dienstbaarheid

4. DISCIPLESCHAP

Christus volgen

 

Jezus’ roeping om te leren zoals een leerling is niet alleen voor een bepaald deel van ons leven of een bepaald seizoen ervan. Hij roept ons voor heel ons leven, de rest van ons leven.

 

We geloven dat Gods woord levend en actief is en Zijn roeping in ons leven is tot steeds grotere heiligheid. We willen onze levens met anderen delen, we willen aanmoediging, correctie en hulp geven en ontvangen.

 

Door regelmatig onderricht over de Bijbel, door onze mannen- en vrouwengroepen en door ons 1-1 mentor systeem proberen we te verzekeren dat we allemaal de hele tijd door blijven groeien in heiligheid, terwijl we de uitdaging van Gods roeping als levenslange leerlingen uitleven.

 

5. MISSIE

Engagement in christelijke missie

 

Het evangelie van Jezus Christus is een evangelie van grote vreugde. "Hij kwam opdat we leven mogen hebben en wel in overvloed" en om de een ​​of andere reden kiest God ervoor om ons te gebruiken om dat evangelie te verspreiden. Tegelijkertijd lijkt de wereld waarin we leven steeds vijandiger te worden tegenover het geloof.

 

We geloven dat we geroepen zijn om de 'strijd' aan te gaan die vandaag gaande is voor de zielen van mannen en vrouwen, “niet vechten tegen vlees en bloed maar... tegen de geestelijke legers van goddeloosheid.”

 

Een deel van wat het betekent om deel te nemen aan dat 'gevecht' is om onvermoeibaar te spreken met anderen over de kracht van God en hen blijvend uit te nodigen in relatie te treden met Hem. We willen een leven leiden zonder muren, waar anderen naar binnen kunnen kijken, een thuis bij ons kunnen vinden en vooral de levende God kunnen ontmoeten.

 

6. INTERGENERATIONEEL

Uitreiken overheen generaties

 

Het lijkt deel uit te maken van Gods plan dat mensen van verschillende generaties niet gescheiden leven, maar juist het leven delen. Ja, er is veel wijsheid te vergaren bij de oudere generatie en juist veel energie te vinden in de jeugd, maar onze ervaring heeft ons geleerd dat het gewoon een menselijke rijkdom toevoegt aan het leven wanneer generaties samenwerken.

 

We geloven dat de Heer van ons verlangt dat we een intergenerationeel volk zijn waarin alle generaties vertegenwoordigd zijn. Een gemeenschap waar kleine kinderen, gezinnen en grootouders op dezelfde manier leven en samen aanbidden.

 

In ons leven samen, in onze lofprijzing en in onze activiteiten proberen we rekening te houden met de behoeften van jong en oud. We verwachten inderdaad dat veel, zo niet de meeste van onze kinderen als ze ouder worden horen dat de Heer hen oproept om deel uit te maken van onze gemeenschap.

 

7. KATHOLIEK & EUCUMENISCH

Werken aan de eenheid onder christenen

 

We beschrijven onszelf als een katholieke gemeenschap met een oecumenische roeping.

 

Als katholieke gemeenschap vieren we regelmatig de eucharistie en hebben we aandacht voor de seizoenen van het liturgisch jaar. Meer dan 20 mannen en vrouwen hebben daardoor in het verleden mede via Jeruzalem het zaadje gevonden van hun roeping tot het katholieke priesterschap, monastieke of kloosterleven. Tegelijkertijd hebben we in de loop der jaren altijd broeders en zusters van andere christelijke tradities als volwaardige leden in onze gemeenschap mogen verwelkomen.

 

Wij geloven dat het Gods wil is dat zijn volk verenigd is, zoals Paulus schrijft in de brief aan de Efeziërs: "Zijn doel voor de volheid van de tijd is om alle dingen onder het leiderschap van Jezus te brengen." En dus zijn we ervan overtuigd dat het gebed dat Christus heeft gebeden "dat ze allemaal één mogen zijn " op een dag zal volbracht worden.

 

We staan dus ​​open voor christenen van verschillende tradities. We proberen van elkaar te leren en onze verschillen te respecteren. We willen meewerken aan een grotere toenadering onder de christenen en hiervan getuige zijn in onze missie. We willen de eenheid bevorderen waarvoor onze Heer bad, in overeenstemming met de oecumenische richtlijnen van de Katholieke kerk.

4. Discipleschap
5. Missie
6. Intergenerationeel
7. Katholiek & eucumenisch
bottom of page