top of page

Amen, amen, alleluia

Alleluia, alleluia,

amen, amen, alleluia. (x2)

 

1. Wij prijzen en loven U

want U bent opgestaan. (x2)

Wij prijzen en loven U

want U bent Heer.

Amen, amen, alleluia.

 

2. Wij zingen vol vreugde

want U bent opgestaan. (x2)

Wij zingen vol vreugde

want U bent Heer.

Amen, amen, alleluia.

 

3. Wij bidden u om uw Geest

want U bent opgestaan. (x2)

Wij bidden u om uw Geest

want U bent Heer.

Amen, amen, alleluia.

bottom of page